Aktualności

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2016 roku.
Powrót