Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Rozwój kompetencji cyfrowych...

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłonna

Zadanie  realizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zadanie umożliwi 72 mieszkańcom Gminy Jabłonna rozwijanie kompetencji cyfrowych, nabycie  umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz aktywne  i wszechstronne korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym

Wysokość uzyskanego grantu: 39 460,00 zł

Okres realizacji projektu 2018- 2019 r.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych