Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Rozwój kompetencji cyfrowych...

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłonna

Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zadanie umożliwiło 72 mieszkańcom Gminy Jabłonna rozwijanie kompetencji cyfrowych, nabycie  umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych oraz aktywne  i wszechstronne korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym

Wysokość uzyskanego grantu: 39 460,00 zł

Okres realizacji projektu 2018- 2019 r.