Karta Spraw

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta informacyjna
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 roku Nr 106 poz. 622 i Nr 171 poz. 1016 i Nr 291 poz. 1707)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poz.789 z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 267)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna
 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
 • Pokój nr 6 (budynek dawnego posterunku policji)
 • Tel. 81 561 05 81

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

5. Dokumenty do wglądu

 • Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów.

6. Termin załatwienia sprawy

 • Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku
  Decyzja jest dostarczana pocztą, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

8. Tryb odwołania

 •  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

9. Uwagi

 • Zwrot podatku akcyzowego przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie gminy  Jabłonna
 • W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków)
Powrót