Tutaj jesteś Karty spraw Podatek od środków...

Karta Spraw

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

KI.POL-01

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

Karta informacyjna
Podatek od środków transportowych

1. Podstawa Prawna

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2025);
 • Uchwała nr XXIV/166/2016Rady Gminy Jabłonna w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jabłonna na rok 2017

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  Pokój nr 1
  Tel. 81 561 04 04

3. Wymagane wnioski4. Wymagane załączniki:5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)
7. Terminy składania deklaracji i  oświadczeń:

 • Deklaracja  i oświadczenie - do 15 lutego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania,

8. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

9. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

10. Uwagi

 • brak 

 11. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [821.75 KB]

Deklaracja na podatek od środków transportowych (druk DT-1), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [821.75 KB]

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (druk DT1A), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [821.75 KB]

Oświadczenie o posiadaniu przyczep/naczep, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.31 KB]

Pełnomocnictwo szczególne - PPS-1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [821.75 KB]

Powrót