Karta Spraw

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

 

KI.POL-09

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

Karta informacyjna
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

1. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 t.j)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2016.617 t.j.)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Pokój nr 1

 • Tel. 81 561 04 04

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • Akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy).

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

8. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

9. Uwagi

 • Ulga stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych imają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej, a w szczególności rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierba, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów

10. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym.

 

Załaczniki:

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych