Tutaj jesteś Karty spraw Udzielenie pomocy de...

Karta Spraw

Udzielenie pomocy de minimis dla przedsiębiorców

Udzielenie pomocy de minimis dla przedsiębiorców

 

KI.POL-12

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

Karta informacyjna
Udzielanie pomocy de minimis dla przedsiębiorców w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (tj. odroczenie lub rozkładanie na raty płatności podatku, odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umarzanie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę)

1. Podstawa Prawna

 • Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2016.1808 t.j.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Pokój nr 1

 • Tel. 81 561 04 04

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.)
 • sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata, bilans, rachunek zysków i strat,

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy).

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

8. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

9. Uwagi

 • brak

10. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym.

 

Załaczniki:

Powrót