Rolnictwo

Zezwolenie na usunięcie drzew /krzewów

Zezwolenie na usunięcie drzew /krzewów

I

Podstawa Prawna

 • 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015.1651).
 • 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004.228.2306).
 • 5. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Pokój nr 6 (budynek po posterunku policji)
 • Tel. 81 561 05 81

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Pisemna zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym.
 • Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.
 • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu na działce

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od dnia złożenia wniosku

VII

Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak.

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od

dnia doręczenia decyzji stronie.

IX

Uwagi

Sposób załatwienia sprawy:

 • Przeprowadzenie oględzin drzew lub krzewów będących przedmiotem wniosku oraz wydanie decyzji zezwalającej lub nie zezwalającej na ich usunięcie.
Powrót