Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

 

Jolanta Góra -  Skarbnik Gminy Jabłonna

telefon: 81 5610570

e-mail:  j.gora@jablonna.lubelskie.pl

 

 

Do zakresu zadań Skarbnika należy:

  •  wykonywanie  określonych  przepisami  prawa  obowiązków  w  zakresie  rachunkowości

  • kierowanie  pracą  Referatu Księgowości i Budżetu oraz Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

  • nadzorowanie  i  kontrola  realizacji  budżetu  Gminy

  • kontrasygnowanie  czynności  prawnych  mogących  spowodować  powstanie  zobowiązań  pieniężnych  i  udzielanie  upoważnień  innym  osobom  do  dokonywania  kontrasygnaty

  • współdziałanie  w  opracowywaniu  budżetu

  • współdziałanie  w  sporządzaniu  sprawozdawczości  budżetowej

  • wykonywanie  innych  zadań  przewidzianych  przepisami  prawa  oraz  zadań  wynikających  z  poleceń  i  upoważnień  Wójta   

ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych