Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Ocena celowości realizacji zadania...

Aktualności

Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta

Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta

Opublikowano: 24.04.2017 Ocena celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

Nazwa Oferenta: PLKS "Piotrcovia" w Piotrkowie

Tytuł oferty: "Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja turnieju piłki nożnej z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej".

Data złożenia oferty: 11.04.2017 r.

Wysokość dofinansowania: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

 

Oferta oceniona została w zakresie merytorycznym i jest zgodna z zadaniami priorytetowymi określonymi w Programie współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.
W ramach złożonej oferty zaplanowane zostały zadania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom.
 
W związku z powyższym, uznaję się celowość realizacji zadania PLKS "Piotrcovia" w Piotrkowie "Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja turnieju piłki nożnej z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej".
 
W związku z posiadanymi środkami finansowymi oferta wskazana jest do realizacji.