Aktualności

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zawiadamiam, że XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 26 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Przedstawienie sprawozdań za 2017 r. i przyjęcie planów pracy na 2018 r.:

  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Lokalnego,
  3. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
  4. Komisji Budownictwa i Infrastruktury,
  5. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

   7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Jabłonna za 2017 r.

   8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jabłonna na 2018 r.

   9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.

  10. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie i nadania statutu,
  2. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielenia osobom fizycznym dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna”,
  3. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  13. Sprawy bieżące.

  14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych