Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 22.01.2018 Zawiadamiam, że XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Jabłonna odbędzie się dnia 26 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie.

Proponowany  porządek  obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.

   4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.  

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Przedstawienie sprawozdań za 2017 r. i przyjęcie planów pracy na 2018 r.:

  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Lokalnego,
  3. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
  4. Komisji Budownictwa i Infrastruktury,
  5. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

   7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Jabłonna za 2017 r.

   8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jabłonna na 2018 r.

   9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.

  10. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie i nadania statutu,
  2. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielenia osobom fizycznym dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna”,
  3. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  13. Sprawy bieżące.

  14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Dąbek