Projekty Unijne

Projekt „Termomodernizacja i remont budynku w miejscowości Czerniejów  z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”

Projekt „Termomodernizacja i remont budynku w miejscowości Czerniejów z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, oś „Odnowa i rozwój wsi”, w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Projekt miał na celu podniesienie standardu technicznego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne w m. Czerniejów poprzez wykonanie termomodernizacji, instalacji odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji pomieszczeń i zakupu wyposażenia zaplecza socjalnego. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków spotkań młodzieży, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców. 

W wyniku realizacji projektu nastąpiła integracja społeczeństwa wiejskiego, wzrosła aktywność społeczności lokalnej oraz ułatwiona została realizacja inicjatyw i projektów mieszkańców m. Czerniejów.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 165 242,19 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 93 426,00

Rzeczową realizację projektu zakończono w listopadzie 2014 r.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych