Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Projekt „Modernizacja oddziałów...

Projekty Unijne

Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

Projekt miał na celu  przygotowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  w Czerniejowie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach projektu wyposażono oddział przedszkolny w sprzęt audiowizualny, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci 3-5 letnich.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 50 684,43 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 50 684,43 zł.

Rzeczową realizację projektu zakończono w grudniu  2014  r.