Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty Unijne Indywidualizacja procesu nauczania i...

Projekty Unijne

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych Gminy Jabłonna

Opublikowano: 21.09.2015 Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 201 dzieci z klas I-III we wszystkich 5 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Jabłonna.

Na etapie realizacji zapewniono każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny ofertę edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczną zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi. Jednocześnie zwiększono dostępność i podniesiono jakość wsparcia i pomocy logopedycznej udzielanej we wszystkich szkołach podstawowych gminy Jabłonna. Wsparcie w ramach projektu otrzymali również uczniowie szczególnie uzdolnieni w naukach matematyczno-przyrodniczych i języku angielskim.

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 107 171,80 zł, z czego dofinansowanie wyniosło107 171,80  zł.

Rzeczową realizację projektu zakończono w czerwcu  2012  r.