Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane od 2019 roku Oznakowanie miejsc atrakcyjnych...

Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo

  1. Grant z Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”  na realizację projektu „Gminna Jabłonna - atrakcyjna przyrodniczo, kulturowo i historycznie" 

Projekt grantowy pod nazwą "Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo" współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców i turystów na temat zasobów kulturowych i przyrodniczych Gminy poprzez oznakowanie 12 najcenniejszych pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym miejsc znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna oraz wydanie 


Całkowita wartość projektu wynosi 25 410,00  zł

Dofinansowanie ze środków UE  wynosi 10 000,00 z

Zakończenie realizacji projektu 31 sierpień 2019 r. 

 

Unijne