Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gospodarka Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 4

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 4

Opublikowano: 03.07.2018 Kiedy będą zmiany w studium/planie w Czerniejowie?

W chwili obecnej trwa procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszczęta na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy Jabłonna w październiku 2015 r. Procedurą tą objęty jest obszar całej Gminy. To tego toku nie jest możliwe składanie już nowych wniosków ze względu na zaawansowanie prac nad dokumentem.

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do studium i planu można składać cały czas. Wójt ma obowiązek prowadzenia rejestru wniosków. Wnioski takie rozpatrywane są w momencie, gdy Gmina przystąpi do kolejnej edycji zmiany planu lub studium. Złożony wniosek o zmianę planu lub studium nie jest wnioskiem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, oznacza to, że jego rozpatrzenie nie jest określone żadnym terminem.

Powrót