Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gospodarka Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 6

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 6

Opublikowano: 18.07.2018 Do czego potrzebne jest Studium?

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Wśród funkcji zadań studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju (swego rodzaju funkcja promocyjna).

Powrót