Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gospodarka Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 11

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 11

Opublikowano: 19.09.2018 W jakim terminie przyjmowane są wnioski o zmianę studium?

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie określają ściśle terminu w jakim możliwe jest składanie wniosków. Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wójt prowadzi rejestr złożonych wniosków. Dodatkowo w momencie, gdy Gminy przystępuje do opracowania zmiany studium, w ogłoszeniu o przystąpieniu do tej zmiany wskazywany jest termin w jakim można jeszcze złożyć wniosek. Po upływie tego terminu opracowywany jest projekt zmiany studium. Przy opracowaniu projektu rozpatrywane są wszystkie złożone wnioski.  

Powrót