Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gospodarka Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 16

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 16

Opublikowano: 29.10.2018 Czy opłata adiacencka związana jest z uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Nie. Opłata adiacencka, może być pobierana w związku z wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału, scalenia i podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Opłatę taką pobiera Wójt. Stawka opłaty ustalana jest w drodze uchwały rady gminy. Może ona wynosić do 30% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku podziału nieruchomości oraz do 50% wzrostu wartości nieruchomości w pozostałych przypadkach. Opłata adicencka regulowana jest przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Natomiast opłata planistyczna związana jest z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianą planu i pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu. Regulują ją przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   

Powrót