Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zmiana miejscowego planu, studium

Karta Spraw

Zmiana miejscowego planu, studium

Zmiana miejscowego planu, studium

 

Referat: IRO

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna
Wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
 • Pokój nr 33
 • Tel. 81 440 90 38

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Załączniki
 • Wypis i wyrys  z rejestru gruntów
 • Do wniosku można dołączyć: kopię mapy ewidencyjnej / zasadniczej 
 • z oznaczeniem lokalizacji nieruchomości, której dotyczy wniosek
 • Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem. W razie potrzeby – należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora.

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • W trakcie przeprowadzania procedury sporządzania planu miejscowego- na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu- przewidziana jest możliwość złożenia (przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) uwag dotyczących jego ustaleń.

IX

Uwagi

 • Podstawą przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest uchwała Rady Gminy Jabłonna. Uchwałę 
 • o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podejmuje Rada Gminy Jabłonna z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta Gminy Jabłonna. O przystąpieniu do sporządzania zmiany planu, ogłasza się w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenia, a także 
 • w sposób zwyczajowo przyjęty.

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [48.32 KB]

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.22 KB]

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.26 KB]