Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zameldowanie na pobyt stały

Karta Spraw

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2016.722).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r. poz.347 z późn. zm.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu ) zawiadomienie o nadanym nr na budynek mieszkalny (nowo wybudowany dom) 

VI

Termin załatwienia sprawy

 • bezzwłocznie

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • brak

IX

Uwagi

 

 • Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 • Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

 

Powrót