Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza...

Karta Spraw

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice terytorium RP

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice terytorium RP

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2016.722).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej, odpis skrócony aktu urodzenia.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • brak

IX

Uwagi

 • Zgłoszenia powrotu z wyjazdu za granicę należy dokonać w związku z wyjazdem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającym dłużej niż 6 miesięcy
 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Powrót