Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Karta Spraw

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego

I

Podstawa Prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (DZ.U. 2016.722).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

  • brak

V

Dokumenty do wglądu

  • Dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

VI

Termin załatwienia sprawy

  • Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia.

VII

Opłaty

  • brak

VIII

Tryb odwołania

  • brak

IX

Uwagi

  • Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
  • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  • Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.
Powrót