Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wydawanie dowodów osobistych - wymiana

Karta Spraw

Wydawanie dowodów osobistych - wymiana

Wydawanie dowodów osobistych - wymiana

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.),
   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia , unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.),
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
  - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego - istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu - lub przesłany w formie dokumentu elektronicznego

IV

Wymagane załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

 • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania,
  - fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy,
  - fotografia osoby ubiegającej o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie w/w wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami,
  - osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności,
  - osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  - w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami,

 • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego,

V

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości wnioskodawcy,
  - w uzasadnionych przypadkach w celu wyjaśnienia niezgodności organ gminy może żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa,
  - tożsamość osoby ubiegającej się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego jest potwierdzana przez organ gminy na podstawie dokumentów zawierających fotografię.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

IX

Uwagi

 • Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 1. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 4. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

- odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku, gdy fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy,
- stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane,
- dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania,
- dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.

 Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
Powrót