Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wydawanie dowodów osobistych - wymiana

Karta Spraw

Wydawanie dowodów osobistych - wymiana

Wydawanie dowodów osobistych - wymiana

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016, poz. 391);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych , ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu Dz. U 2015.212

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego - istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu - lub przesłany w formie dokumentu elektronicznego
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 •  fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy,
 •  do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania,
 •  osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności,
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 •  jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego,

IV

Wymagane załączniki:

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

IX

Uwagi

 • Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
 1. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;
 4. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 • Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany adresu zameldowania;
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 5. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 • Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
 1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych