Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wydanie odpisu aktu urodzenia,...

Karta Spraw

Wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014r. Dz. U. 2014.1741
 • Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17.11.1964 r. Dz. U. 2014.101

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Oryginał dowodu wpłaty

V

Dokumenty do wglądu

 • dokument tożsamości

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa w wysokości:
  • odpis skrócony 22 zł
  • odpis zupełny 33 zł

 

Płatna na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna Nr  74 8685 0001 2600 0866 2000 0030 (RBS w Bychawie Oddział w Jabłonnie). 

VIII

Tryb odwołania

 • Do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Inne osoby i instytucje - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.).
Powrót