Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zgłoszenie urodzenia dziecka

Karta Spraw

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka

I

Podstawa Prawna

 • Art. 47, 52 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 9

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

 • Brak

IV

Wymagane załączniki:

 • Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Karta urodzenia przekazana do USC przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokumenty tożsamości rodziców.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie.

VII

Opłaty

 • Zwolnione z opłaty.

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka
 • Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 • Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa bądź przed upływem 300 dni od chwili jego ustania lub unieważnienia lub orzeczenia o separacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka. Akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa. Jeśli jednak dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę kolejnego małżeństwa, domniemywa się, że ojcem dziecka jest aktualny mąż.
 • Jeżeli nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa.
 • W przypadku dziecka o nieustalonym prawnie ojcostwie do aktu urodzenia jako nazwisko i nazwisko rodowe ojca wpisuje się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, a jako imię ojca - imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w braku wskazania - imię wybrane prze kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Nie można nadać imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego i w formie zdrobniałej. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
 • Akt urodzenia sporządza się dla każdego urodzonego dziecka, bez względu na to, czy urodziło się żywe czy martwe. Warunkiem jest wystawienie przez zakład podmiot wykonujący działalność leczniczą karty urodzenia, zawierającej dane niezbędne do sporządzenia aktu, w tym płeć dziecka.

 

Powrót