Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zgłoszenie zgonu

Karta Spraw

Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonu

I

Podstawa Prawna

 • Art. 47, 92 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 9

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

 • Brak

IV

Wymagane załączniki:

 • Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
 • Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie.

VII

Opłaty

 • Zwolnione z opłaty.

VIII

Tryb odwołania

 • Brak

IX

Uwagi

 • Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu
 • Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 • Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  • małżonek lub dzieci zmarłego,
  • najbliżsi krewni lub powinowaci,
  • pełnomocnik rodziny.
Powrót