Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Przyjęcie oświadczenia od małżonka...

Karta Spraw

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

I

Podstawa Prawna

 • Art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

 • brak

IV

Wymagane załączniki:

 • Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument tożsamości wnioskodawcy.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie.

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia w wysokości:11 zł

 

Płatna na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna Nr  74 8685 0001 2600 0866 2000 0030 (RBS w Bychawie Oddział w Jabłonnie). 

VIII

Tryb odwołania

 • Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

IX

Uwagi

 • W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 • Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem. 

 

Powrót