Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zmiana imienia lub nazwiska

Karta Spraw

Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska

I

Podstawa Prawna

  • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 9

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

V

Dokumenty do wglądu

  • Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (gdy wniosek składany jest osobiście)

VI

Termin załatwienia sprawy

  • do 1 miesiąca

VII

Opłaty

  • Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości: 37 zł

Płatna na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna Nr  74 8685 0001 2600 0866 2000 0030 (RBS w Bychawie Oddział w Jabłonnie). 

VIII

Tryb odwołania

  • Od decyzji wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

IX

Uwagi

 

Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności, gdy zmiana dotyczy:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko, którego wnioskodawca używa,
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z prawem państwa, którego obywatelstwo wnioskodawca również posiada.

Nie można dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o zmianie imienia i nazwiska są małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.
Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka na wniosek jednego z rodziców, wymaga zgody drugiego z rodziców. Gdy wnioskodawcą jest opiekun prawny małoletniego, wymagana jest zgoda sądu rodzinnego na zmianę nazwiska (art.156 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda na zmianę imienia lub nazwiska.
Po zmianie imienia można mieć najwyżej 2 imiona. Po zmianie nazwiska nie może się ono składać z więcej niż 2 członów.

Powrót