Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wpisanie zagranicznego aktu stanu...

Karta Spraw

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

I

Podstawa Prawna

 • Art. 104 – 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014, poz. 1741 ze zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu wydany przez zagraniczny urząd przechowujący akt oryginalny (odpowiednik polskiego Urzędu Stanu Cywilnego),
 •  tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Ze względu na specyfikę rejestracji stanu cywilnego w poszczególnych państwach, zalecamy wcześniejszą konsultację. Niezbędne mogą się okazać dodatkowe dokumenty oraz konieczność złożenia oświadczeń przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument tożsamości wnioskodawcy.

VI

Termin załatwienia sprawy

 • Do 1 miesiąca.

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg w wysokości: 50 zł

Płatna na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna Nr  74 8685 0001 2600 0866 2000 0030 (RBS w Bychawie Oddział w Jabłonnie). 

VIII

Tryb odwołania

 • Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

IX

Uwagi

 • Transkrypcji aktu można dokonać w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Składany do umiejscowienia zagraniczny dokument powinien mieć rangę urzędowego odpisu aktu stanu cywilnego (nie może być to np. notarialnie poświadczona kopia).
 •  Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska ich dzieci, małżonkowie mogą złożyć stosowne oświadczenia wraz z wnioskiem o transkrypcję. Wg Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osoba zawierająca małżeństwo może: 1) przyjąć nazwisko współmałżonka, 2) zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo 3) połączyć dotychczasowe nazwisko z nazwiskiem współmałżonka. Nowe nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów, a więc w sytuacji, gdy któreś z małżonków nosiło przed ślubem nazwisko wieloczłonowe, należy dokonać wyboru członu/członów. Dzieci noszą nazwisko małżonków, a jeśli noszą oni różne nazwiska, nazwisko wskazane przez nich w zgodnych oświadczeniach. W przypadku niezłożenia oświadczeń, dziecko nosi nazwisko dwuczłonowe, składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska męża. Gdy małżonkowie noszą nazwiska wieloczłonowe, bierze się pod uwagę pierwsze człony ich nazwisk. Na podstawie Prawa prywatnego międzynarodowego, w określonych sytuacjach, przy ustalaniu nazwisk małżonków i dzieci, możliwe jest zastosowanie prawa obcego.
 •  Umiejscowienie aktu zawierającego wzmiankę, np. o rozwodzie lub ustaleniu ojcostwa dziecka, zamieszczoną w tym akcie na podstawie zagranicznego orzeczenia, może nastąpić po stwierdzeniu, że orzeczenie to podlega uznaniu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, umów międzynarodowych wiążących Polskę lub prawa Unii Europejskiej.
 • Jeżeli transkrybowany akt nie zawiera kompletu danych, które powinny być w nim zamieszczone wg prawa polskiego, akt taki podlega uzupełnieniu, a jeżeli obarczony jest błędami, podlega sprostowaniu.
Powrót