Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Podanie o wydanie zaświadczenia z...

Karta Spraw

Podanie o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

Podanie o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

 

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich

pokój nr 8

Tel. 81 561 05 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika

V

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty

VI

Termin załatwienia sprawy

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

VII

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł lub zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

VIII

Tryb odwołania

 • zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Lubelskiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin) w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna

IX

Uwagi

 

 • zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności dotyczą wyłącznie danych osobowych wnioskodawcy
 • obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Powrót