Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wydanie zezwolenia na sprzedaż...

Karta Spraw

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23)
 • Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2016.487)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat  Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich
 • Pokój nr 1
 • Tel. 81 561 00 77

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • Decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U. z 2010 r. Nr 136, poz.914, z późn. zm.)

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument potwierdzający tożsamość

VI

Termin załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z art.35§5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu;
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (decyzja administracyjna) może zostać wydane wyłącznie po uzyskaniu postanowienia o pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonnie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałami Rady Gminy Jabłonna.

VII

Opłaty:

 • Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.111 pkt. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz.U. z 2012 r. poz.1356)
 • Przed odbiorem zezwolenia na detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustaloną przez pracownika Urzędu Gminy

VIII

Tryb odwołania

 • Przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie wydania zezwolenia. Wnosi się je w terminie  14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Powrót