Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Podatek od środków transportowych

Karta Spraw

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

KI.POL-01

Wersja nr 1

z dn. 16.01.2018

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 04 04,81 440 90 42

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

Karta informacyjna
Podatek od środków transportowych

1. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa;
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych;
 • Uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Jabłonna z dn. 21.11.2017r.

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  Pokój nr 1
  Tel. 81 561 00 46

3. Wymagane wnioski


4. Wymagane załączniki:


5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • Termin załatwienia sprawy:
  w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)
 • Terminy składania deklaracji i informacji:
  Deklaracja - do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania,

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

9. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

10. Uwagi

 • brak 

 11. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
  Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [93.85 KB]

Oświadczenie o posiadaniu przyczep/naczep, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.31 KB]

Deklaracja na podatek od środków transportowych (druk DT-1), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [109.09 KB]

Załącznik do deklaracji DT-1 (druk DT-1/A), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [100.87 KB]

Pełnomocnictwo szczególne - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (poz. 2330) (druk PPS-1) – jeśli deklarację składa pełnomocnik, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [608.48 KB]