Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zwrot podatku akcyzowego zawartego w...

Karta Spraw

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KI.IRO-16
Wersja nr 1
z dn. 25.01.2018

Urząd Gminy Jabłonna
Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek
tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65
 
 
Karta informacyjna
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

1. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 789),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2215).

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Pokój nr 1
  Tel. 81 56 10 012

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

5. Dokumenty do wglądu

 • Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów.

6. Termin załatwienia sprawy

 • Decyzja jest dostarczana pocztą, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku
 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy wnioskodawcy,

7. Termin składania wniosków:

 • Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku

8. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

9. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

10. Uwagi

 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Jabłonna.
 • W przypadku, gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków).
 • Olej napędowy na fakturach VAT, od którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego powinien mieścić się w kodach CN 2710 19 41 do CN 2710 19 49, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19oraz biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91

11. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [94.78 KB]

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [242.85 KB]