Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Podatek rolny

Karta Spraw

Podatek rolny

Podatek rolny

 

KI.POL-04
Wersja nr 2
z dn. 16.01.2018

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

Karta informacyjna
Podatek rolny

1. Podstawa Prawna

 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)
 • Ustawa o podatku rolnym (Dz. U. z 2017. poz. 1892 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
 • Pokój nr 1

 • Tel. 81 561 00 46

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • Składane na żądanie organu

5. Dokumenty do wglądu

 • Akt notarialny lub umowa najmu -dzierżawy

6. Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

7. Terminy składania wniosków:

 • Deklaracja - do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania,
 • Informacja – 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

8. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

9. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

10. Uwagi

 • brak 

11. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
  Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

Załaczniki:

Powrót