Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z...

Karta Spraw

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

 

 

KI.POL-16
Wersja nr 2
z dn. 16.01.2018

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

Karta informacyjna
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

1. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 t.j)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2017,poz 1892)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  Pokój nr 1
  Tel. 81 561 00 46

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • Akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów
 • Dodatkowo jeśli ulga stanowi pomoc publiczną – formularz informacji określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 312)

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy).

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

8. Tryb odwołania

 • o Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

9. Uwagi

 • Ulga może stanowić pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, wówczas mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej, a w szczególności rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w doniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001
 • W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierba, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów

10. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
  Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załaczniki: