Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Udzielenie pomocy de minimis w...

Karta Spraw

Udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie

Udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie

 

KI.POL-10
Wersja nr 2
z dn. 16.01.2018

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 04 04,  81 440 90 42

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

Karta informacyjna
Udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (tj. odraczanie lub rozkładanie na raty płatności podatku, odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami umarzanie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

1. Podstawa Prawna

 • Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  Pokój nr 1
  Tel. 81 561 00 46

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de mini mis w rolnictwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być poznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, (wzór określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11.06.2010 r. Dz. U. nr 121 poz. 810)
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń losowych, dochody członków rodziny, ponoszone wydatki na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za energię, gaz, itp.), ponoszone wydatki na leczenie, naukę i inne na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania

5. Dokumenty do wglądu

 • brak

6. Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

7. Opłaty:

 • Opłata skarbowa: brak

8. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

9. Uwagi

 • brak

10. Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
  Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załaczniki: