Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań...

Karta Spraw

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

 

KI.POL-13

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 04 04,  81 440 90 42

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

 

Karta informacyjna
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (tj. odraczania lub rozkładanie na raty płatności podatku, odraczania lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami umarzania zaległości podatkowej wraz z odsetkami umarzania zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę

1. Podstawa Prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
  • Pokój nr 1

  • Tel. 81 561 04 04

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki:

5. Dokumenty do wglądu

  • Dokumenty potwierdzające fakty podane w uzasadnieniu tj. dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń losowych, dochody członków rodziny, ponoszone wydatki na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za energię , gaz, itp.), ponoszone wydatki na leczenie, naukę i inne, na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania

6. Termin załatwienia sprawy

  • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy).

7. Opłaty:

  • Opłata skarbowa: brak

8. Tryb odwołania

  • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

9. Uwagi

  • brak

10. Klauzula informacyjna:

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym.

 

Załaczniki: