Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Wydanie decyzji rozgraniczenia...

Karta Spraw

Wydanie decyzji rozgraniczenia nieruchomości

Wydanie decyzji rozgraniczenia nieruchomości

 

 

Referat: IRO

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
 
Karta informacyjna
Wydanie decyzji rozgraniczenia nieruchomości
 

I

Podstawa Prawna

 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. 
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
 • Pokój nr 32
 • Tel. 81 56-10-012

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Dokument potwierdzający własność wnioskowanej nieruchomości do rozgraniczenia.

VI

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy) 
 • Termin może zostać wydłużony ze względu na konieczność znalezienia wykonawcy robót oraz pobranie zaliczki na wykonanie rozgraniczenia. Warunkiem wydania postanowienia jest dokonanie wpłaty na konto gminy przez uczestników rozgraniczenia.

VII

Opłaty

 • Równe wynagrodzeniu geodety upoważnionego przez Wójta do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych.
 • Opłata skarbowa: brak

VIII

Tryb odwołania

 • Od Postanowienia o wszczęciu rozgraniczenia nie służy stronom zażalenie.

IX

Uwagi

 • Podział kosztów postępowania według kodeksu cywilnego (Art. 152. Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie).

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

 

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [48.27 KB]

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.18 KB]