Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ustalenie o wydanie zezwolenia na...

Karta Spraw

Ustalenie o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Ustalenie o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

 

KI.IRO-10

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna
Ustalenie o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Tel. 81 561 00 12

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany- na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, poświadczona za zgodność z oryginałem.
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – jeżeli jest wymagana.
 • Inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi.

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 • Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • brak

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót