Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ustalenie warunków lokalizacji w...

Karta Spraw

Ustalenie warunków lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym

Ustalenie warunków lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym

 

KI.IRO-11

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna
Ustalenie warunków lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogą lub ruchem drogowym
 

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j.),

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Tel. 81 561 00 12

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczeniem proponowanego zajęcia pasa drogowego (2 egzemplarze),
 • Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót (1 egzemplarz),
 • Kopia decyzji na lokalizację urządzenia obcego lub zjazdu w pasie drogowym (decyzja wydana przez zarządcę drogi),
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż właściciel nieruchomości)
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.)
 • Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty

 • Opłata roczna na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XV/107/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 9 lipca 2008r oraz  uchwałą Nr XVI/113/2008 z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna.

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • brak

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót