Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Karta Spraw

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

 

KI.GOPS-01

Wersja nr 1

z dn. 09.08.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

I

Podstawa Prawna

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

  • Dział świadczeń rodzinnych,

    Tel. 81 561 00 50

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [165.94 KB]

2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – SR-1Z, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [125.20 KB]

3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.) – ZSR-05, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [93.40 KB]

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w krus – ZSR-06, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [77.44 KB]

5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – ZSR-07, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [77.44 KB]

6. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego – ZSR-08, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [79.58 KB]

7. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – ZSR-10, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [77.33 KB]

8. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania – ZSR-12, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [85.39 KB]

 

V

Dokumenty do wglądu

  • brak

VI

Termin załatwienia sprawy:

  • w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty:

  •  brak.

VIII

Tryb odwołania

  • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

  • brak

X

Klauzula informacyjna:

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 17, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.

Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załaczniki:

 

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [132.06 KB]