Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ustalenie prawa do świadczenia z...

Karta Spraw

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

KI.GOPS-03

Wersja nr 1

z dn. 09.08.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity; Dz. U. z 2017r. poz. 489) § 2, § 4, § 7,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w spawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalenia dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1467 z późn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Dział świadczeń rodzinnych,

  Tel. 81 561 00 50

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty:

 •  brak.

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • brak

X

Klauzula informacyjna:

 • Klauzula informacyjna:

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 17, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej.

  Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 Załaczniki:

Karta informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [91.55 KB]