Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Ochrona środowiska i gospodarka odpadami Wydawanie decyzji o środowiskowych...

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opublikowano: 13.09.2017

 

KI.IRO-15

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna 
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 t.j.).

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Tel. 81 561 00 12

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – wraz z zaznaczeniem tego obszaru.
 • Wypisy z ewidencji gruntów obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze. Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej.
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informacja o braku takiego planu

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł,
 • Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby – 105 zł,
 • Pełnomocnictwa - 17zł (za każde pełnomocnictwo),
 • Opłata na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna, RBS Bychawa Oddział w Jabłonnie,  
  Nr: 74 8685 0001 2600 0866 2000 0030

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót