Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Karty spraw Rolnictwo Wydanie zezwolenia na uprawę maku i...

Rolnictwo

Wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych

Wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych

Opublikowano: 13.09.2017

 

KI.IRO-15

Wersja nr 1

z dn. 11.07.2017

 

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561 05 70  fax. 81 561 00 65

e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl www.jablonna.lubelskie.pl
Karta informacyjna
Wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych

I

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2017.783 t.j.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  Tel. 81 561 00 12

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki:

 • Oświadczenie, że uprawa maku niskomorfinowego będzie prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa
 • Oświadczenie o niekaralności

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy)

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa 30,00 zł
 • Opłata na rachunek bankowy Gminy Jabłonna RBS Bychawa na nr:  74 8685 0001 2600 0866 2000 0030

VIII

Tryb odwołania

 • Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX

Uwagi

 • Uprawa maku, z wyjątkiem maku nisko morfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
 • Uprawa maku nisko morfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.
 • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.
 • Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
 • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo na podstawie umów wymienionych w art. 46 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku nisko morfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
 • Jeżeli przedmiotem ww. czynu jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak nisko morfinowy lub konopie włókniste, podlega karze grzywny.
 • Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.
 • Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu.
 • W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć stosowny wniosek

X

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jabłonna jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Załączniki:

Powrót