Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 3

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 3

Opublikowano: 18.06.2018 Co musi zawierać wniosek o zmiany studium? Czy jest wzór takiego wniosku?

Wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
  2. określenie nieruchomości, których dotyczy wniosek,
  3. przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń zmiany planu,
  4. uzasadnienie.

Dodatkowo do wniosku można dołączyć kopię mapy ze wskazaniem lokalizacji wniosku, koncepcję zagospodarowania terenu lub inne materiały pomocne przy rozpatrzeniu wniosku. W razie potrzeby – należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych