Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Nabór kandydatów na rachmistrzów...

Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Opublikowano: 01.07.2020 Wójt Gminy Jabłonna – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Jabłonna. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) musi być osobą pełnoletnią;
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Jabłonna;
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
2) Po zarejestrowaniu kandydata w SER system wygeneruje dane do uwierzytelniania – login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi. Na adres e-mail kandydata zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym rachmistrzowi w momencie rejestracji posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, w której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
3) Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają informacje o dacie i miejscu szkolenia po ich ustaleniu przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
4) Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.
5) Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
6) Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdzi wyniki i spośród osób z pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikuje na rachmistrzów osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o zakwalifikowaniu na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego musi złożyć do Urzędu Gminy Jabłonna następujące dokumenty:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego;
2) Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego o spełnianiu wymagań;
3) Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego o niekaralności.
4) Klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem dla kandydatów na rachmistrzów spisowych
5) Dokumenty poświadczające  posiadane wykształcenie:  kserokopia dyplomu, kserokopia  świadectwa, albo kserokopie  innych dokumentów wystawionych wg odrębnych przepisów.

Dokument o których mowa w pkt 4 ppkt 1- 4 należy składać na drukach, które stanowią załącznik do ogłoszenia.

5. Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. 1) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna – Majątek 22, 23-114 Jabłonna - Majątek, z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.14 MB]

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.03 KB]

 

 

Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego o niekaralnosci, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [34.08 KB]

Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem dla kandydatów na rachmistrzów spisowych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.88 KB]

Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego o spełnianiu wymagań, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.77 KB]