Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenie. Zgodnie z artykułem 74 ustawy zasadniczej ochrona środowiska jest obowiązkiem nie tylko obywateli, ale przede wszystkim władz publicznych. Podstawową jednostką administracji publicznej, która wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska, jest gmina. To ona bowiem wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 przedstawia otwarty katalog zadań własnych gminy. Wśród nich są między innymi sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewienia. Wszystkie zadania, które gminy muszą wykonywać, są uszczegółowione w szeregu odrębnych innych ustaw. Najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony środowiska to:

- Prawo ochrony środowiska;
- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- ustawa o ochronie przyrody;
- ustawa o odpadach;
- ustawa o lasach;
- Prawo wodne;
- Prawo łowieckie;
- Prawo geologiczne i górnicze.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko