Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy...

Aktualności

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Jabłonna

Opublikowano: 15.09.2020 Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2020 r. o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22 odbędzie się XVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Jabłonna
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta o pracy Gminy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy Jabłonna.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Jabłonna z działalności i realizacji budżetu za I półrocze 2020r.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia „Programu przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Jabłonna na lata 2020-2023”,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Głusk inwestycji p.n. „Modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Głusk”,
  3. w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu ochrony środowiska Gminy Jabłonna na lata 2020-2023 z perspektywą do 2025r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska Gminy Jabłonna na lata 2020-2023 z perspektywą do 2025r.,
  4. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jabłonna do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność lub będących w zarządzaniu Gminy Jabłonna,
  5. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020,
  6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Mielnik