Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna

Aktualności

Herb Gminy Jabłonna

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna

Opublikowano: 14.10.2020 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla fragmentów miejscowości Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Wierciszów i Skrzynice Drugie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna Uchwały Nr XVI/133/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla fragmentów miejscowości Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, zmienionej Uchwałą Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Zakres planu obejmuje obszary przedstawione na załącznikach graficznych do wymienionej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do uchwały zmieniającej, które dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy Jabłonna z siedzibą w Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna -Majątek oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna pod adresem: https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/ (w zakładce Prawo miejscowe – Uchwały Rady Gminy).

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Jabłonna, z siedzibą: Jabłonna - Majątek 22, 23-114 Jabłonna - Majątek, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub adresu gmina@jablonna.lubelskie.pl w terminie do dnia 9 listopada 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22,
    23-114 Jabłonna-Majątek. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iodug@jablonna.lubelskie.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17 tej ustawy.

  3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

  4. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

  6. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy
    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Wójt Gminy Jabłonna